Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a Szegedi Paprika Zrt. Webshopja (továbbiakban: Honlap) látogatói által a Honlap használata során megadott, a Honlap üzemeltetője (Szegedi Paprika Zrt., 6725 Szeged, Szövetkezeti út 2., a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, Adatfeldolgozó) számára hozzáférhetővé vált személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy tevékenysége során minden adatkezelés megfelel az Adatkezelési nyilatkozatban megfogalmazottaknak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa.

Az Adatkezelési nyilatkozat hatálya kizárólag a Honlap használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy annak egyes részeit a Honlapon, vagy a Honlap közvetítésével.

Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

 

Személyes adatok, adatkezelés célja, időtartama

A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azonban a megadott adatok egy részének kezelését és esetleges továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, az üzenet tárgya, szövege, egyéb, az Érintett által megadott adat .

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb két évig.

 

Az adatkezelés biztonsága, az adatok tárolása

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtételére annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a Honlapon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Érintettek által megadott személyes adatok harmadik fél részére nem hozzáférhetőek. Kivételt képez a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek általi megkeresés. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölik – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei: székhelyén, Adatfeldolgozóinál, valamint a Shoprenter.hu Kft. (webáruház szolgáltató) szerverhoszting helyén (A ShopRenter.hu Kft. adatvédelmi nyilatkozatáról itt elérhető: http://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/).

 

Az Adatkezelő elérhetősége

A szolgáltató neve: Szegedi Paprika Zrt.
A szolgáltató székhelye: 6725 Szeged, Szövetkezeti út 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@szegedipaprika.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 06-10-000253
A szolgáltató adószáma: 11597715-2-06
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:
A szolgáltató telefonszáma: +36-62-568-458
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-75399/2014
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot Adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen Adatkezelési nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein keresztül.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu